Mineraalvilla kiude turvalisus

EUCEB klassifikatsioon

Mineraalkiude (klaasvill ja kivivill) mõju inimestele on põhjalikult uuritud sõltumatute meditsiiniekspertide ja teadurite poolt.

Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) on Maailma Terviseorganisatsiooni liige. Kooskõlas EL direktiiviga 97/69/EC on nad klassifitseerinud mineraalvilla kiud kantserogeenide vabaks kui need on biolagunevad.

Euroopa Liidu direktiiv 97/69/EC võeti vastu 1998. aasta detsembris. Direktiiv sätestab tervise ja turvalisuse nõuded inimeste poolt valmistatud klaaskiududest toodetele. Direktiiv liigitab kantserogeenid sellistes toodetes järgnevatel alustel:
Kategooria 1: inimestele kantserogeenne (asbest)
Kategooria 2: tõenäoliselt kantserogeenne (keraamiline kiud)
Kategooria 3: võib olla kantserogeenne (isoleervill, mida ei ole uuritud)
Kategooria 4: ei klassifitseerita kantserogeenseks (PAROC kivivilla tooted)

Euroopa Liidu direktiivi 97/69/EC Nota Q kohaselt EL klassifikatsioonile vastavate nõuete alusel toodetud mineraalvill laguneb inimorganismi jõudes vastuvõetaval kiirusel ning seetõttu saab seda liigitada kui mitte kantserogeenseks. PAROC on muutnud kiude keemilist ülesehitust, et see vastaks lahustuvuse nõuetele.

Euroopa isolatsioonimaterjalide sertifitseerimiskeskus (EUCEB) kinnitab kiude vastavuse Euroopa direktiivi liigitusele. Kui kiud vastavad sätestatud nõuetele, siis annab EUCEB tootjale õiguse panna oma pakenditele EUCEB märk. Selle märgi järgi tunnevad tarbijad kergesti ära mineraalvilla tooted, mis on tehtud Euroopa Liidu direktiivi alusel kantserogeenide vabaks liigitatud kiudest.

Tuginedes sõltumatute ekspertide hinnangule teeb EUCEB kvaliteedinõukogu kindlaks, et loomkatsed oleksid tehtud vastavalt Euroopa protokollidele, tulemused oleksid vastavuses Euroopa direktiivi 97/69/EC Nota Q biolagunemise nõuetega ning kiude keemiline ülesehitus tootmisel oleks sama, mis testimisel.

PAROC on EUCEB liige ning omab EUCEB kaubamärki Soomes, Rootsis, Poolas ja Leedus. Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on direktiivi rakendanud oma siseriiklikus seadusandluses.

 

RAL kvaliteedimärk

Alates 2000. aasta juunist on Saksamaal keelatud mitte biolagunevate tehis mineraalkiude ringlus, tootmine ja kasutamine hoonete soojus- ja heliisolatsiooni ning tehnilise isolatsiooni jaoks. Keeld hõlmab ka biolagunevaid kiude, mis vastavad Saksa ohtlike ainete määrusele (Gefahrstoff-Verordnung). Ohtlikud biolagunevad ained on määrusega keelatud. Saksa määrus on erinev Euroopa direktiivist. Enamus juhtudel on Saksa määrusega kooskõlas olevad mineraalvilla kiud isegi rohkem biolagunevad kui Euroopa direktiivis välja toodud liigituse alusel.

Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) väljastab tootjatele RAL kvaliteedimärki ja regulaarselt kontrollib, et tootja mineraalvill vastaks sätestatud kõrgetele nõudmistele. Mineraalvilla toodetele, mis on saanud RAL kvaliteedimärgi, ei ole kohaldu Saksamaal jõustunud keeld. RAL kvaliteedimärk, mis antakse mineraalvilla toodetele näitab, et mineraalvilla toodete kvaliteeti ja turvalisust kontrollib sõltumatu kolmas osapool.

Kõik PAROC kivivilla tooted on vastavuses nii EUCEB kui ka RAL nõuetega.