REACH regulatsioon

Euroopa Liidu REACH regulatsioon

REACH regulatsioon (EC) nr 1907/2006 (kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev määrus) jõustus 1. juunil 2007. Regulatsiooni eesmärgiks on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase läbi tõhusama ja varasema keemilistele ühenditele iseloomulike omaduste tuvastamise. Selle tulemusena firmad, mis kasutavad vastavaid aineid ja kemikaale peavad tarvitusele võtma meetmed, et tagada nende turvaline varustamine ja kasutamine.

Firmad, mis toodavad ja impordivad aineid iseseisvalt või valmistusseguna või isegi mõne ühendi osana Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda, peavad registreerima need ained Euroopa Kemikaaliametis (ECHA), kui see ei ole välistatud REACH regulatsiooniga. Kui ained ei ole registreeritud ettenähtud tähtaegasid arvestades, ei ole tootmine ja importimine lubatud, mistõttu on mõjutatud ka nende ainete kasutamine.

Kuna tegemist on Euroopa Liidu regulatsiooniga on REACH kohaldatav kõikides liikmesriikides, muuhulgas ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

REACH regulatsioon ja PAROC

Vastavalt REACH regulatsioonile peavad tootjad ja importijad juba Euroopa Liidu turul olevad ained registreerima enne 2010. aasta detsembrit, kui nende tootmine aastas ületab 1000 tonni. Selle teadaande eesmärgiks on juhtida tähelepanu sellele, et Paroc Group on täitnud REACH nõuded kõikide oma juriidiliste isikute suhtes.

Paroc REACH teadaanne (pdf, 133KB)

RoHS regulatsioon (direktiiv 2002/95/EC)

RoHS direktiiv jõustus 1. juulil 2006. aastal ja nõutud on selle inkorporeerimine kõikide liikmesriikide siseriiklikusse õigusesse. RoHS direktiiv keelab kuue ohtliku materjali kasutamist erinevates elektri- ja elektroonikatoodetes, kui nende maht ületab ettenähtud kontsentratsiooni väärtused:

  • plii 
  • elavhõbe 
  • kaadmium 
  • kuuevalentne kroom 
  • polübroomitud bifenüülid (PBB) 
  • polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)

RoHS direktiiv on tihedalt seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (2002/96/EC), mille eesmärgiks on lahendada probleem suure koguse toksiliste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

PAROC kivivilla tooted ei sisalda ohtlikke aineid, mis on nimetatud RoHS direktiivis.

Kontaktinfo: Beatrice Rantanen, Tel. +358 (0) 400 948 013 (inglise, rootsi and soome keel).