Tuleohutusalane klassifikatsioon

Riiklikes ehitusnormides olevad tuleohutusnõuded põhinevad tavaliselt tulekahju arenemisfaasidel (standardne tulekahju kõver). Kasutatud materjalidele ning konstruktsioonidele seatud nõuded olenevad ehitise tüübist, suurusest, tulepüsivusest ning asunikest.

Tuleohutusalane klassifikatsioon

a) Materjalide tuleohutusalane klassifikatsioon: reageerimine tulele (tule kasvamine)

Tulekahju tekke korral on kõige tähtsam hoone võimalikult kiiresti evakueerida ja päästa inimelusid. Evakueerimiseks jääv aeg sõltub ehitusmaterjalidest ja nende tulekaitseomadustest.

Ehitusmaterjalide tuleohutus on määratletud Euroclass-klassidega. Nn euroklassid võeti kasutusele komisjoni otsusega (2000/147/EEC) 8. veebruaril 2000. aastal, et luua ühtne võrdlusplatvorm kõigi ehitusmaterjalide tulekaitseomaduste hindamiseks.

Tulekahjutestid viiakse läbi ühtlustatud testimismetoodikaga. 

Euroklassifikatsiooni tulepüsivustestid:

 • Ehitusmaterjalide tulepüsivustest – mittesüttivuse test EN ISO 1182 
 • Ehitusmaterjalide tulepüsivustest – kogu kütteväärtuse potentsiaali test EN ISO 1716 
 • Ehitusmaterjalide tulepüsivustest – gaasipõletist lähtuvale kuumusele avatud ehitusmaterjalid, v.a põrandakattematerjalid (SBI), SS-EN 13823. 
 • Ehitusmaterjalide tulepüsivustest – tagasipeegelduvale leegile avatud toodete süttivustest, II osa; Süttivus tundlikkuse test EN ISO 11925-2 
 • Põrandakatete tulepüsivustest – I osa; Kiirguspaneelitest EN ISO 9239-1  

Rohkem informatsiooni >>
VTT: EUROCLASS System

Märkus: SBI /üksiku põleva eseme) katsemeetodi idee on kasutada suuremaid katsekehasid võrreldes traditsiooniliste meetoditega, et tulemusi paremini võrrelda täismõõtmetes tulekahju stsenaariumiga. Kogemused on näidanud, et SBI ei tööta nii hästi mitmekihiliste toodete puhul (nt metallkattega polüstüreenist sandwitch-tüüpi paneelid). SBI-meetodi abil saadud tulemused kipuvad sõltuma katseobjekti asukohast ning seepärast on välja töötatud standard (EN 1575), mis annab täpsed juhised testobjekti paigaldamiseks ja reaktsiooni fikseerimiseks.

Peamised omadused, mis määravad konkreetse toote euroklassi, on selle mittepõlevus, süttivus, leegitsemine, kütteväärtus ning suitsu ja sädemete tekitamine. Sõltuvalt tulemustest jaotatakse iga toode tuleohutusklassi vastavalt all olevale pildile.  

 

Euro klassifikatsioon

 

Alljärgnev table näitab Euro klassifikatsioone koos näidistoodetega.

Euroclas Näide
A1, A2  Kivivill, kipsplaat
B Värvitud kipsplaat
C Pabertapeediga kaetud kipsplaat
D Puit
E Tulekindel EPS
F Testimata materjalid, EPS


Lisaklassid: suits  Lisaklassid: põlevad piisad
 s1 konstruktsioonielement võib eritada väga piiratud hulgal põlemisgaase  d0 konstruktsioonielement ei eralda põlevaid piisku või osakesi
 s2 konstruktsioonielement võib eritada piiratud hulgal põlemisgaase  d0 konstruktsioonielement võib eraldada põlevaid piisku või osakesi
 s3 põlemisgaaside teket piiravat nõuet pole  d2 põlevaid piisku või osakesi piiravat nõuet pole

 • Klass A1 on mittesüttivad materjalid, mida ei tohi kombineerida muu lisaklassiga. 
 • Klassi A2 peetakse samuti mittesüttivateks, sest selle klassi materjalide puhul leegilahvatust ei teki. 
 • Klassidele A2 kuni D on lisaklassid suitsu tekke kirjeldamiseks (s1, s2 või s3) ning eralduvate põlevate piiskade hulga kirjeldamiseks (d0, d1 või d3) (näiteks A2 – s1, d0) . 
 • Klassil E on ainult lisaklass d2. 
 • Klass F näitab, et toode ei ole dokumenteeritud ega täida ühegi klassi kriteeriume või tootja pole toote tulekaitseomadusi veel deklareerinud. Ka klassi F ei saa ühegi lisaklassiga kombineerida. 
 • Kui soovitakse märkida toruisolatsiooni euroklassi, kasutatakse alamindeksit L (nt A2L – s1, d0).

Rootsi riiklik elamumajandus-, ehitus- ja planeerimisamet (BBR) [Boverket] nõuab, et ehitusmaterjalid ja konstruktsioonielemendid oleksid konstrueeritud nii, et need võimaldaksid hoones asuvatel inimestel liikuda ohutusse kohta ning võimaldaksid päästeteenistusel sooritada päästetegevusi ja tulekahju kustutada. Sise- ja välispinnad peavad olema sellised, et need ei soodustaks tule ja suitsu arenemist ja levikut.

 

Pidev hõõgumine või vindumine

Pidev hõõgumine või vindumine ei ole veel lisatud Euroopa klassifikatsioonisüsteemi, kuigi liikmesriikides on sellekohased nõuded juba kehtestatud.

Pidev hõõgumine on omadus, mis võimaldab tootel hõõguda pärast seda, kui tulekahju on kustutatud. Ühtlustatud meetod pideva hõõgumise testimiseks on alles väljatöötamisel. See omadus ei puuduta ainult soojusisolatsiooni, vaid ka kõiki teisi ehitusmaterjale.

Vindumine märgib sellist tule arenemist, mis on põhjustatud pikaajalisest kokkupuutest madala intensiivsusega kuumusega. Näiteks võib vinduv põlemine tekkida kui soojusisolatsioon on paigutatud lakke süvisega valgustuse kohale. Ühtlustatud meetod vinduva tulekahju testimiseks pole hetkel saadaval.

 

Mürgised gaasid

Nagu eelnevalt märgitud, on mürgised gaasid tulekahju korral ohtlikud juba tulekahju varases staadiumis ning seetõttu vajavad nad erilist tähelepanu. Hetkel ei ole saadaval ühtlustatud metoodikat tulekahju korral tekkivate mürgiste gaaside testimiseks ning hindamiseks. Töö selles valdkonnas aga käib.

 • PAROC kivivill kuulub materjalide kõrgeimasse tuleohutuse klassi A1. 
 • PAROC kivivill on valmistatud looduslikust kivist ning toodetesse lisatakse tootmisetapil vaid väga väikses koguses sideainet. 
 • PAROC kivivill on mittesüttiv materjal.

 

b) Konstruktsioonide tuleohutusalane klassifikatsioon: tulepüsivus (sektsioonideks jaotamine)

Kui ehitusmaterjalid on klassifitseeritud vastavalt sellele, kuidas nad tulele reageerivad, siis katused, seinad, põrandad, laed ja isegi ehitussüsteemid, sh ventilatsioonišahtid ja torustikud on klassifitseeritud tulepüsivuse järgi. Tulepüsivuse klassifikatsioon põhineb funktsionaalsetel nõuetel. Tulepüsivus on testitud täismõõdus ahjus, kasutades temperatuuri ja tule edenemise jälgimiseks tulekahjukõverat. Testiti ja klassifitseeriti järgmisi omadusi.

 • I = Isolatsioon. Aeg, mis kulub konstruktsioonielemendi külmal poolel temperatuuri tõstmiseks, tavaliselt 140 ⁰C juurde. 
 • E = Terviklikkus. Aeg, mille jooksul konstruktsioonielement säilitab tavalise tulekahju korral oma tiheduse. 
 • R = Kandevõime. Aeg, mille jooksul vastav konstruktsiooniosa suudab normaalse tulekahju arenemise korral koormust taluda. 
 • M = Mehaaniline mõju. Konstruktsioonielemendi võime taluda mehaanilist mõjutust tavalise tulekahju korral.

Testi tulemused on saadud kestvusnäitudena, mis kirjeldavad, kui mitu minutit talub konstruktsioon tuld enne, kui kriteeriumi piirväärtus on saavutatud. Kui toode vastab klassi REI 60 nõuetele, tähendab tulemus, et konstruktsioon talub tuld tund aega ilma et selle kandevõime, terviklikkus ja isolatsioon kannataks.

Isolatsioonivõime näitajaks on vastaspoolel olev temperatuur: tulekahju temperatuur ei tõuse üle 140 kraadi. Teatud juhtudel saab klassifikatsiooni lisada täiendavaid kriteeriume. M tähistab vastupanu koormusele ja on tavaliselt nõutud tulemüüride puhul.

Hoone tuleohutusnõuded on määratletud Rootsi riikliku elamumajandus-, ehitus- ja planeerimisameti (BBR) [Boverket] regulatsioonides.

 • PAROC kivivill on tänu oma kõrgele sulamistemperatuurile suurepärane valik tulekindlates konstruktsioonides. 
 • PAROC kivivill säilitab oma omadused ka 1000⁰C juures 
 • PAROC Sandwich paneelid on suurepärane valik vaheseinadeks Olenevalt valitud toote paksusest ja tüübist kuuluvad need klassidesse EI15 kuni EI 240. Samuti on saadaval topeltseina konstruktsioonid klassifikatsiooniga EI-M 60, 90 ja 120, mida on võimalik kasutada tuleseinadena.

 

c) Ehitussüsteemide tuleohutusalane klassifikatsioon

Näiteks HVAC-süsteemide ehitamine mängib hoone tuleohutuse plaanimisel olulist rolli. Et piirata tule levik ühte tuletõkkesektsiooni, peavad ventilatsioonišahtid ja torud täitma tulekindluse nõudeid. Tuletõkkesektsioonide vahel olevate seinte läbistamine peab olema hoolikalt planeeritud, et vältida tule levikut.

HVAC-tooted omavad ühtlustatud standardit EN 14303 ning alates augustist 2012 peavad kõik tehnilised isolatsioonid kandma CE-märgistust.

Samuti on olemas ühtlustatud testistandardid ehitise seadmete, nt ventilatsioonišahtide, torude ja kaablitrasside tulekatsetusteks. Olemas on mitmeid EN testimisstandardeid, kui ühtlustatud tootestandard kõikidele süsteemidele puudub. Vt lisateavet kohalike nõuete ja seaduste kohta kohalikult lehelt.

 • Kivivillast isolatsioon on suurepärane valik ventilatsioonišahtide, torustike ja muude paigaldiste tuleisolatsiooniks.

d) Hoonete tuleohutusalane klassifikatsioon

Ehitusprotsessi alguses planeerimisetapis peab arhitekt tegema kindlaks, millisesse tuleohutuse klassi hoone kuuluma hakkab. Mitmetel juhtudel ei ole valikut, kuid mõnikord saab klassi ise valida.

Loe lisa Boverketi veebilehelt >>