Privaatsusmärge

Owens Corning, tütarettevõtjad, sidusettevõtjad ja sidusüksused, sh üksused Euroopa Liidus (ühiselt ,,Ettevõte”), on pühendunud isikuandmete kaitsele ja turvalisusele ning peavad kinni isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (GDPR) nõuetest, mis jõustub 25. mail 2018.

Selles teatises antakse klientidele, tarnijatele lisateavet ja professionaalsed kontaktid ja kirjeldatakse meie poolt kogutavate isikuandmete kategooriaid, kuidas me kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid, millal me võime neid avalikustada kolmandatele pooltele ning millal me võime edastada teie isikuandmeid väljaspoole teie päritoluriigi jurisdiktsiooni. Samuti kirjeldatakse selles teatises teie õigusi seoses isikuandmetega, mida me teie kohta hoiame, sh kuidas isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada ning kuidas nõuda nende kustutamist.

Me töötleme teie isikuandmeid ainult meie privaatsuseeskirjade ja selle privaatsusteatise alusel, välja arvatud juhul, kui kohaldatava seaduse alusel on teisiti sätestatud. Me võtame samme tagamaks, et kogutud isikuandmed on adekvaatsed, asjakohased, mitte liigsed ja neid töödeldakse piiratud otstarbel.

Milliseid isikuandmeid Owens Corning kogub?

Kui te ostate meie tooteid või pakute meile tooteid ja/või teenuseid: me saame ja salvestame neid andmeid, mida te vahetult meie lepingulise suhte kontekstis edastate. Näiteks kogume uute, kolmandate poolte kontode loomisel isikuandmeid, nagu nime ja meiliaadresse. Me võime koguda vahetult klientidelt ja tarnijatelt järgmiste teabeliikide andmeid: nimede, kasutajanimede, meiliaadresside, postiaadresside, telefoninumbrite, ametinimetuste, toimingute teostamise andmeid, samuti kontakt- või muid andmeid, mida nad otsustavad meile edastada või üles laadida meie süsteemidesse.

Kui te kasutate meie veebisaite: me võime koguda isikuandmeid, mida te otsustate meile edastada või edastate meile. Kui te võtate meiega ühendust veebisaitide kaudu, hoiame meievahelise kirjavahetuse alles.

Turundus: lähtudes meie õigustatud huvist meie toodete ja lahenduste reklaamimisel kogume ja töötleme isikuandmeid (nimed, organisatsioonid, ametinimetused, veebisaidid, sotsiaalmeedia kontaktandmed, aadressid, telefoninumbrid ja e-posti aadressid) spetsialistidelt, kes tegutsevad meie toodete ja lahenduste nõustajad ja edendajad, et saata neile teavet Owens Corningi kohta, kas me oleme saanud isikuandmed otse neilt või teistelt vahenditelt, näiteks kontaktide nimekirjade omandamist. Sellise teabe saajatel on alati õigus sellise kogumise, töötlemise ja eesmärgi suhtes vastuväiteid esitada.

Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on kohaldatavate säilitamiseeskirjade kohaselt vajalik.

Kui meil on kavatsus töödelda teie isikuandmeid edaspidi muul eesmärgil kui neid koguti, edastame teile selle jm asjakohase teabe.

Kas mu isikuandmed on turvalised?

Me kasutame asjakohaseid tehnilisi, organisatsioonilisi ja administratiivseid turvameetmeid eesmärgiga kaitsta meie kasutuses olevaid andmeid kao, väärkasutuse ning volitamata ligipääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Lisaks on süsteemid turvatud asjakohaste meetmete ja seadmetega ning kontode privaatsus ja turvalisus on kaitstud paroolidega ja krüpteeritud.

Kuidas Owens Corning jagab ja avalikustab isikuandmeid kolmandatele pooltele?

Me võime edastada teie andmeid teistele ettevõtterühmadele seoses lepingulise suhte või ettevõtte äritegevusega. Me võime edastada teie andmeid kolmandatest pooltest tarnijatele, konsultantidele jt teenuste osutajatele, keda me palkame meie nimel ülesannete sooritamiseks. Need on (näiteks) maksete töötlejad, veebisaidi analüüsijad, toote tagasiside või kasutajatoe tarkvara pakkujad, maksete, juriidiliste ja raamatupidamisteenuste osutajad, maksuhaldurid, kindlustusfirmad, turvaettevõtted, kliendisuhte haldusteenuse (CRM), meiliteenuse osutajad jt. Samuti võime avalikustada teie isikuandmeid, kui see on vajalik, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks kas kohtumenetluse või haldusmenetluse või kohtuvälise menetluse otstarbel.

Owens Corning jagab Euroopa Liidu elanike isikuandmeid ainult nende kolmandate pooltega, kes peavad kinni GDPRi nõuetest. Selline nõuetest kinnipidamine on võimalik ainult adekvaatsete teenuslepingute sõlmimise ning selliste kolmandate poolte ja nende toodete või teenuste adekvaatse kontrolli korral.

Millistesse riikidesse minu isikuandmeid edastatakse?

Owens Corningu kontorid ja osakonnad asuvad Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Euroopa riikides, Venemaal ning Aasia, Aafrika ja Lähis-Ida riikides. Euroopa Komisjon on teinud kaitse piisavuse otsuse andmekaitse seaduste kohta mõnes neist riikidest. Andmete edastamist neisse riikidesse ja nendest riikidest kaitstakse asjakohaste turvameetmete abil.

Teie õigus eraelu puutumatusele

GDPRist lähtuvalt on teil oma isikuandmetega seoses mitmeid õigusi. Andmesubjektina on teil õigus oma isikuandmetele ligipääsuks, nende kontrollimiseks, uuendamiseks, parandamiseks ja kustutamiseks. Kui te olete andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, on teil igal ajal õigus (teatud olukordades) nõusoleku tagasivõtmiseks, kuid see ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Te võite kasutada oma õigusi andmesubjektina, esitades päringu aadressil: EUprivacy@owenscorning.com. Meie andmekaitsespetsialistid vaatavad teie päringu üle ja vastavad võimalikult kiiresti.

Kui te arvate, et me ei ole pidanud kinni teie isikuandmete kaitsega seotud õigustest, on teil õigus esitada kaebus oma riigi Andmekaitse Inspektsioonile või Belgia andmekaitseametile aadressil: Commission for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel, Belgia või aadressil commission@privacycommission.be

Lisakontaktteave

Owens Corningu andmekaitse nõukogus võite pöörduda prl Angela Carteri (USA) ja prl Eline Meessemani (EL) poole aadressil: EUprivacy@owenscorning.com